AIT ALUMNI ASSOCIATION in VIETNAM Click HERE to join us with strong and huge community http://360.aitaa.vn/ AIT PROMINENT ALUMNI in VIETNAM Dr. Nguyen Quan     Minister     Ministry of Science and Technology Dr. Bui Cach Tuyen       Deputy Minister     Ministry of Natural Resources and Environment Mr. Truong Chi Trung         Vice Minister     Ministry of Finance   Dr. Tran Thuc ...
" Sau khi hoàn thành khóa học MPM, chúng ta sẽ đạt được các kỹ năng cần thiết để làm việc trong các dự án: kỹ năng điều hành và khả năng bao quát tổng thể dự án" Ông Hoàng Đôn Dũng (Vietnam) MPM 2009 Tổng Giám đốc Công ty Kiểm định xây dựng Sài Gòn (SCQC) " AIT mang lại kiến thức , cho phép sinh viên chúng tôi...