Nhân sự


 

AIT, Thái Lan

 
 
 

PGS. Ts. Bonaventura H. W. Hadikusumo
(662) 524 6413
kusumo@ait.ac.th

Thư ký khoa
Cô Woranuch Chumchat

(662) 524 6060
woranuch@ait.ac.th

 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
 
 
   
Cán bộ cao cấp
Cô Trần Thu Hà
               
(84-8) 39107423 (ext. 117)  
Hotline: 01 265285168
mpm@aitcv.ac.vn

 
Cán bộ chương trình
Cô Lê Vân Anh

(84-8) 39107423 (ext. 121)
vananh@aitcv.ac.vn
Hà Nội, Việt Nam  

 

 

Cán bộ chương trình
Cô Nguyễn Diệu Linh

(84-4) 37669450 (ext. 131)
Hotline: 0904954818
mpm@aitcv.ac.vn
 
 
Cần Thơ, Việt Nam
 
 
Cô Lý Mỹ Trang
(84-710) 3815523
Hotline: 0121 395 6618
mpm@aitcv.ac.vn
OTHERS
Thạc sĩ Quản lý dự án xây dựng
Online : 2
Counter : 1438835